LEGE nr.59 din 13 iulie 1994
pentru ratificarea Acordului dintre Romania și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe castigurile din capital
Textul actului publicat în M.Of. nr. 199/2 aug. 1994

LEGEA nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe cistigurile din capital

EMITENT: PARLAMENTUL

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 2 august 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Acordul dintre Romania si Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe cistigurile din capital, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 1993.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1994 , cu respctarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ACORD intre Romania si Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe cistigurile din capital Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Africa de Sud, dorind sa promoveze si sa intareasca relatiile economice dintre cele doua tari, au convenit dupa cum urmeaza:
I. Scopul acordului

ART. 1
Persoane vizate Prezentul acord se va aplica persoanelor care sint rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART. 2
Impozite vizate
1. Prezentul acord se va aplica impozitelor pe venit si pe cistigurile din capital, stabilite in numele fiecarui stat contractant, al subdiviziunilor sale politice sau ale unitatilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul in care sint percepute.

2. Sint considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitulul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe cistigurile provenite din instrainarea bunurilor mobile sau imobile, precum si impozitele asupra cresterii valorii capitalului.

3. Impozitele existente asupra carora se va aplica prezentul acord sint:
a) In Romania:
(i) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice;
(ii) impozitul pe salarii si alte remuneratii similare;
(iii) impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice;
(iv) impozitul pe veniturile realizate din activitati agricole;
(denumite in continuare impozit roman).
b) In Republica Africa de Sud:
(i) impozitul comun;
(ii) impozitul pe veniturile actionarilor nerezidenti;
(denumite in continuare impozit sud-african).

4. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, oricaror alte impozite similare care se vor adauga ulterior sau care vor inlocui impozitele existente.

5. La sfirsitul fiecarui an calendaristic, autoritatile competente ale statelor contractante isi vor notifica reciproc modificarile efectuate in legislatiile lor fiscale, si daca apare necesar sa se modifice orice articol al prezentului acord, fara sa fie afectate principiile generale ale acestuia, modificarile necesare pot fi efectuate de comun acord, pe baza schimbului de note diplomatice.
II. Definitii

ART. 3
Definitii generale
1. In sensul prezentului acord, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
a) termenul Romania inseamna Romania, si, cind este folosit in sens geografic, inseamna teritoriul Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva si platoul continental, asupra carora Romania exercita drepturi suverane in conformitate cu propria sa legislatie si cu dreptul international, cu privire la explorarea si exploatarea resurselor naturale, biologice si minerale, aflate in apele marii, pe fundul si in subsolul acesteia;
b) termenul Africa de Sud inseamna Republica Africa de Sud, si, cind este folosit in sens geografic, include marea teritoriala a acesteia, precum si orice alta zona in afara marii teritoriale care a fost sau poate fi astfel delimitata , potrivit legislatiei Republicii Africa de Sud, ca zone asupra carora Republica Africa de Sud isi poate exercita drepturile suverane sau jurisdictia;
c) expresiile stat contractant si celalalt stat contractant inseamna Romania sau Republica Africa de Sud, dupa cum cere contextul;
d) termenul persoana include o persoana fizica, o societate sau orice alta grupare de persoane, considerata ca o entitate, in scopul impozitarii;
e) termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca o persoana juridica, in scopul impozitarii;
f) expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
g) termenul nationali inseamna orice persoana fizica avind cetatenia unui stat contractant si orice persoana juridica, asociatie sau alta entitate constituita in conformitate cu legislatia in vigoare intr-un stat contractant;
h) expresia autoritate competenta inseamna:
(i) in cazul Romaniei, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat;
si (ii) In cazul Republicii Africa de Sud, comisarul veniturilor interne sau reprezentantul sau autorizat;
i) expresia trafic international inseamna orice transport efectuat cu o nava sau aeronava exploatata de o intreprindere care are sediul conducerii efective intr-unul dintre statele contractante, cu exceptia cazului cind nava sau aeronava este exploatata numai intre locuri situate in celalalt stat contractant .

2. In ce priveste aplicarea prezentului acord in oricare stat contractant, orice termen care nu este altfel definit va avea sensul ce i se atribuie de catre legislatia acelui stat referitoare la impozitele care fac obiectul prezentului acord, daca contextul nu cere o interpretare diferita.

ART. 4
Domiciliul fiscal
1. In sensul prezentului acord:
a) expresia rezident al Romaniei inseamna orice persoana care, in virtutea legislatiei acelui stat, este subiect de impunere in acel stat, datorita rezidentei sale, sediului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura similara;
b) expresia rezident al Republicii Africa de Sud inseamna orice persoana fizica rezidenta in mod permanent in Republica Africa de Sud si in orice societate care este constituita, condusa sau controlata in Republica Africa de Sud.

2. Cind, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa urmatoarele reguli:
a) persoana va fi considerata rezidenta a statului contractant in care dispune de un domiciliu. Daca dispune de un domiciliu in ambele state contractante, ea va fi considerata rezidenta a statului contractant cu care legaturile sale personale si economice sint cele mai strinse (centrul intereselor vitale);
b) daca statul contractant in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca nu dispune de un domiciliu in nici unul dintre statele contractante, atunci va fi considerata rezidenta a statului contractant in care locuieste in mod obisnuit;
c) daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state contractante sau daca nu locuieste in mod obisnuit in nici unul dintre ele, va fi considerata rezidenta a statului contractant al carui national este;
d) daca eceasta persoana este national al ambelor state contractante sau daca nu este national al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Cind, potrivit paragrafului 1, o persoana, alta decit o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, ea va fi considerata rezidenta a statului contractant in care este situat sediul conducerii sale efective.

ART. 5
Sediu permanent
1. In sensul prezentului acord, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara, in intregime sau in parte, activitatea sa.

2. Expresia sediu permanent cuprinde indeosebi:
a) un sediu de conducere;
b) o sucursala;
c) un birou;
d) o uzina;
e) un atelier;
f) o mina, un put petrolier, o cariera sau alt loc de extractie a resurselor naturale;
g) o plantatie, o ferma, o livada sau o vie; si h) un santier de constructii sau un proiect de constructie, de instalatie sau de montaj a carui durata depaseste 9 luni.

3. Expresia sediu permanent se considera ca nu include:
a) folosirea de instalatii in scopul exclusiv al depozitarii, expunerii sau livrarii ca urmare a unui contract de vinzare de produse sau marfuri apartinind intreprinderii;
b) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinind intreprinderii in scopul exclusiv al depozitarii, expunerii sau livrarii;
c) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinind intreprinderii numai in scopul de a fi prelucrate de catre o alta intreprindere;
d) vinzarea de produse sau marfuri apartinind intreprinderii, expuse in cadrul unui tirg sau expozitii temporare, ocazionale, dupa incheierea tirgului sau expozitiei respective;
e) mentinerea unui loc fix de afaceri, in scopul exclusiv al cumpararii de produse sau marfuri sau al culegerii de informatii pentru intreprindere;
f) mentinerea unui loc fix de afaceri, in scopul exclusiv de a face reclama, de a furniza informatii, pentru cercetari stiintifice sau pentru activitati analoage, care au un caracter pregatitor sau auxiliar pentru intreprindere;
g) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinari de activitati mentionate la lit. a)-f), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri rezultind din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.

4. O intreprindere a unui stat contractant, indiferent de faptul ca nu are un loc fix de afaceri in celalalt stat contractant, va fi considerata ca are un sediu permanent in acel celalalt stat contractant, daca desfasoara in acel stat activitati de supraveghere legate de un santier de constructii, un proiect de montaj sau de instalatii care se desfasoara in acel celalalt stat pe o perioada mai mare de 9 luni.

5. O persoana care activeaza intr-un stat contractant in numele unei intreprinderi a celuilalt stat contractant (alta decit un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 6), indiferent de faptul ca nu are nici un loc fix de afaceri in primul stat contractant mentionat, va fi considerata ca reprezinta un sediu permanent in acel stat, daca:
a) dispune de imputernicirea pe care o exercita in mod obisnuit in primul stat contractant mentionat, de a incheia contracte in numele intreprinderii;
sau b) mentine in primul stat contractant mentionat un stoc de produse sau de marfuri apartinind intreprinderii din care, in mod regulat, onoreaza comenzi in numele intreprinderii; sau c) asigura comenzi in mod regulat in primul stat contractant mentionat, total sau aproape total, pentru intreprindere.

6. O intreprindere a unui stat contractant nu se considera ca are un sediu permanent in celalalt stat contractant numai prin faptul ca aceasta isi exercita activitatea in acel celalalt stat contractant prin intermediul unui curier, al unui comisionar general sau al oricarui alt intermediar cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze in cadrul activitatii lor obisnuite.

7. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care exercita activitati in acel celalalt stat contractant (fie printr-un sediu permanent, fie in alt mod), nu este prin el insusi suficient pentru a face din oricare dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.
III. Impunerea venitului

ART. 6
Venituri din bunuri imobiliare
1. Veniturile provenind din bunuri imobile, inclusiv veniturile din agricultura sau exploatari forestiere, sint impozabile in statul contractant in care aceste bunuri sint situate.

2. Expresia bunuri imobile este definita in conformitate in legislatia statului contractant in care sint situate bunurile in cauza. Expresia cuprinde, in orice caz, accesoriile bunurilor imobile, inventarul viu si echipamentul folosit in agricultura si exploatarile forestiere, drepturile asupra carora se aplica dispozitiile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul bunurilor imobile si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele, vapoarele si aeronavele nu sint considerate bunuri imobile.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea in orice alta forma a bunurilor imobile.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenind din bunurile imobile ale unei intreprinderi si veniturilor din bunurile imobile utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.

ART. 7
Profiturile intreprinderilor
1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant sint impozabile numai in acel stat, in afara de cazul in care intreprinderea exercita activitatea in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat in acel stat. Daca intreprinderea exercita activitatea sa in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai acea parte din ele care este atribuita acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cind o intreprindere a unui stat contractant exercita activitatea sa in celalalt stat contractant, printr-un sediu permanent situat in acel stat, se atribuie in fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut realiza daca ar fi construit o intreprindere distincta si separata, exercitind activitati identice sau analoage, in conditii identice sau analoage si tratind cu toata independenta cu intreprinderea al carui sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sint admise la scadere cheltuielile efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul contractant in care se afla sediul permanent sau in alta parte.

4. In masura in care, intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii in diversele sale parti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu va impiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil in conformitate cu repartitia uzuala; metoda de repartizare adoptata va fi totusi aceea prin care rezultatul va fi in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.

5. Nici un profit nu se va atribui unui sediu permanent pentru faptul ca acest sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprindere.

6. Cind profiturile includ elemente de venit tratate separat in alte articole ale prezentului acord, atunci prevederile acelor articole nu sint afectate de prevederile prezentului articol.

7. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente, profiturile atribuite unui sediu permanent se determina in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul in care exista motive valabile de a proceda altfel.

ART. 8
Transporturi maritime si aeriene
1. Profiturile obtinute din exploatarea sau inchirierea in trafic international a navelor sau aeronavelor si din inchirierea conteinerelor si a echipamentului aferent, necesar exploatarii in trafic international a navelor sau aeronavelor, sint impozabile numai in statul contractant in care se afla sediul conducerii efective a intreprinderii.

2. Daca sediul conducerii efective a unei intreprinderi de transporturi maritime se afla la bordul unei nave sau vapor, atunci se considera a fi situat in statul contractant in care se afla portul de inregistrare a navei sau vaporului sau, daca nu exista un atare port, in statul contractant in care este rezident cel care exploateaza nava sau vaporul.

3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 si ale art. 7, profiturile obtinute de o intreprindere a unui stat contractant din exploatarea navelor sau aeronavelor utilizate numai in transporturi efectuate intre locuri situate intr -un stat contractant sint impozabile in acel stat.

4. Prevederile paragrafului 1 se aplica, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare in comun sau la o agentie internationala de transporturi.

ART. 9
Intreprinderi asociate
1. Cind:
a) o intreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant; sau b) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si al unei intreprinderi a celuilalt stat contractant si, fie intr-un caz, fie in celalalt, cele doua intrepinderi sint legate in relatiile lor financiare sau comerciale prin conditii acceptate sau impuse, care difera de acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile, care fara aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute in fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acelei intreprinderi si impuse in consecinta.

4. Cind un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi apartinind acelui stat si impune in consecinta profiturile pentru care o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in acel celalalt stat contractant, iar profiturile astfel incluse sint profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat contractant mentionat, daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care s-ar fi stabilit intre intreprinderi independente, atunci acel celalalt stat contractant va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de modificari, se va tine seama de celelalte prevederi ale prezentului acord si, daca este necesar, autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
ART. 10 Dividende
1. Dividendele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

2. Totusi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant al carui rezident este societatea platitoare a dividendelor si in conformitate cu legislatia acelui stat contractant, dar, daca primitorul este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 15 la suta din suma bruta a dividendelor. Dispozitiile prezentului paragraf nu afecteaza impozitarea societatii pentru profiturile din care se platesc dividendele.

3. Termenul dividende astfel cum este folosit in prezentul articol indica veniturile provenind din actiuni, din parti miniere, din parti de fondator sau alte drepturi care nu sint creante, din participari la profit, precum si veniturile din alte parti sociale care sint supuse aceluiasi regim de impunere ca si veniturile din actiuni, in conformitate cu legislatia fiscala a statului contractant al carui rezident este societatea care distribuie dividendele.

4. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant al carui rezident este societatea platitoare a dividendelor, un sediu permanent de care este efectiv legata participarea generatoare de dividende. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7.

5. Cind o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, acel celalalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de acea societate, cu exceptia cazului cind acele dividende sint platite unui rezident al acelui celalalt stat contractant sau a cazului cind participarea generatoare de dividende este efectiv legata de un sediu permanent situat in acel celalalt stat contractant, si nici asupra profiturilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite constau, in intregime sau in parte, din profituri sau venituri provenind din acel celalalt stat contractant.

ART. 11
Dobinzi
1. Dobinzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

2. Totusi aceste dobinzi pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin si in conformitate cu legislatia acelui stat contractant, dar, daca primitorul rezident al celuilalt stat contractant este beneficiarul efectiv al dobinzilor, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 15 la suta din suma bruta a dobinzilor.
Dispozitiile prezentului paragraf nu se aplica dobinzilor platite pentru creditele acordate sau garantate, direct sau indirect, de un stat contractant, o subdiviziune politica, o autoritate locala sau o unitate administrativteritoriala a acestuia, de Banca Nationala a Romaniei sau de Banca de Rezerve a Republicii Africa de Sud.

3. Termenul dobinzi, astfel cum este folosit in prezentul articol, indica veniturile din creante de orice fel, insotite sau nu din garantii ipotecare sau de o clauza de participare la profiturile debitorului si, in special, veniturile din efecte publice, din obligatiuni si titluri de creanta, inclusiv premiile si primele legate de aceste efecte, titluri si obligatiuni.
Penalizarile pentru plata cu intirziere nu sint considerate dobinzi in sensul prevederilor prezentului articol.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se vor aplica daca beneficiarul efectiv al dobinzilor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitati in celalalt stat contractant din care provin dobinzile, printr-un sediu permanent situat in acel stat, sau exercita profesii independente in acel celalalt stat contractant printr-o baza fixa situata in acel stat, iar creanta in legatura cu care se platesc dobinzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.

5. Dobinzile se considera ca provin dintr-un stat contractant cind platitorul este acel stat, o subdiviziune politica, o autoritate locala, o unitate administrativ-teritoriala sau un rezident al acelui stat. Totusi, cind platitorul dobinzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata creanta generatoare de dobinzi si aceste dobinzi se suporta de acel sediu permanent sau baza fixa, atunci dobinzile se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.

6. Cind, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma dobinzilor, tinind seama de creanta pentru care sint platite, depaseste suma asupra careia ar fi convenit platitorul si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor ramine impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant, tinindu-se cont de celelalte dispozitii ale prezentului acord.

ART. 12
Redevente
1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

2. Totusi aceste redevente pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin si in conformitate cu legislatia acelui stat, dar daca primitorul, rezident al celuilalt stat contractant, este beneficiarul efectiv al redeventelor, impozitul astfel stabilit nu va depasi 15 la suta din suma bruta a redeventelor.

3. Termenul redevente, astfel cum este folosit in prezentul articol, indica platile de orice natura efectuate pentru instrainarea, folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice (inclusiv filmele cinematografice si filmele, benzile sau discurile destinate emisiunilor de radio sau televiziune), a oricarui brevet de inventie, marci de fabrica sau de comert, desen sau model, plan, formula sau procedeu secret, sau pentru folosirea sau concesionarea unui echipament industrial, comercial sau stiintific, sau pentru informatiile referitoare la experienta cistigata in domeniul industrial sau stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind rezident al unui stat contractant, are in celalalt stat contractant din care provin redeventele un sediu permanent de care este efectiv legat dreptul sau proprietatea generatoare de redevente. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7.

5. Cind, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana suma redeventelor platite, avind in vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sint platite, depaseste suma asupra careia ar fi convenit platitorul si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor ramine impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant, tinindu-se cont de celelalte dispozitii ale prezentului acord.

6. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant cind platitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, cind platitorul redeventelor , fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent de care este efectiv legata obligatia de plata a redeventelor si acestea sint suportate de sediul permanent, atunci redeventele se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent.

ART. 13
Cistiguri din capital
1. Cistigurile din instrainarea bunurilor imobile, astefl cum sint definite la paragraful 2 al art. 6, pot fi impuse in statul contractant in care sint situate bunurile in cauza.

2. Cistigurile provenind din instrainarea bunurilor mobile facind parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a bunurilor mobile tinind de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv cistigurile provenind din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acelei baze fixe, pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

3. Cistigurile provenind din instrainarea nevelor sau aeronavelor exploatate in trafic international sau a bunurilor mobile necesare exploatarii acestor nave sau aeronave sint impozabile numai in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.

4. Cistigurile provenind din instrainarea oricaror bunuri, altele decit cele mentionate la paragrafele 1, 2 si 3, sint impozabile numai in statul contractant in care este rezident cel care instraineaza.

ART. 14
Profesii independente
1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea pe cont propriu a unei profesii independente sau a altor activitati cu caracter independent sint impozabile numai in acel stat, daca nu dispune in mod obisnuit in celalalt stat contractant de o baza fixa pentru exercitarea activitatii sale. Daca dispune de o astfel de baza fixa, veniturile pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai partea care este atribuita acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente cuprinde, in special, activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea in mod independent a profesiei de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.

ART. 15
Profesii independente
1. Sub rezerva dispozitiilor art. 16, 18 si 19, salariile si alte remuneratii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata sint impozabile numai in acel stat, cu conditia ca activitatea sa nu fie exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea este exercitata in celalalt stat, remuneratia primita poate fi impusa in acel celalalt stat contractant.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata, exercitata in celalalt stat contractant, sint impozabile numai in primul stat contractant mentionat, daca:
a) beneficiarul ramine in celalalt stat contractant o perioada sau perioade care nu depasesc 183 de zile in cursul anului fiscal vizat;
b) remuneratiile sint platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant; si c) remuneratiile nu sint suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat contractant.

3. Prin derogare de la dispozitiile precedente ale prezentului articol, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave sau aeronave exploatate in trafic international pot fi impuse in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.

ART. 16
Remuneratiile membrilor consiliului de administratie sau de conducere
1. Tantiemele, jetoanele de prezenta si alte remuneratii similare primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de memebru al consiliului de administratie sau de conducere a unei societati rezidenta in celalalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

2. Remuneratiile pe care o persoana careia i se aplica prevederile paragrafului 1 le primeste de la o societate, ca urmare a indeplinirii zi de zi a calitatii de salariat, sint impozabile potrivit prevederilor art. 15.

ART. 17
Artisti si sportivi
1. Prin derogare de la prevederile art. 14 si 15, veniturile obitinute de artistii de teatru, film, radio sau televiziune si de muzicieni si sportivi din activitatea lor personala in aceasta calitate, pot fi impuse in statul contractant in care ei desfasoara aceste activitati.

2. Cind veniturile in legatura cu activitatile personale ale unui artist sau sportiv nu revin acestora, ci unei alte persoane, prin derogare de la dispozitiile art. 7, 14 si 15, acele venituri pot fi impuse in statul contractant in care sint exercitate activitatile artistului sau sportivului.

3. Veniturile realizate din activitati desfasurate in cadrul schimburilor culturale stabilite conform acordurilor culturale incheiate intre cele doua state contractante sint scutite de impozit in statul contractant in care sint desfasurate aceste activitati.

ART. 18
Pensii si anuitati
1. Orice pensie (altele decit cele de natura celor mentionate la paragraful 2 al art. 19) si orice anuitate, realizate din surse aflate intr-un stat contractant de catre o persoana fizica care este rezidenta a celuilalt stat contractant si care este supusa impozitului asupra acestor sume, in totalitate sau partial, in celalalt stat contractant, sint scutite de impozit in primul stat contractant mentionat, cu conditia ca sumele respective sa fie incluse in veniturile realizate potrivit scopurilor urmarite de celalalt stat contractant.

2. Termenul anuitate, astfel cum este folosit in prezentul articol, indica o suma determinata, platibila periodic, la scadente stabilite, in timpul vietii sau in cursul unei perioade de timp specificata sau determinata, cu obligatia de a efectua platile corespunzator cu sumele achitate.

ART. 19
Functii publice
1. Remuneratiile (altele decit pensiile) platite de catre sau din fondurile create de unul dintre statele contractante, de o subdiviziune politica, o autoritate locala sau o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziunii politice, autoritatii locale sau unitatii administrativ-teritoriale a acestuia, pentru indeplinirea unei functii publice, sint scutite de impozit in celalalt stat contractant, daca persoana fizica respectiva nu este, in mod obisnuit, rezidenta in acel celalalt stat contractant sau daca este, in mod obisnuit, rezidenta in acel celalalt stat contractant numai in scopul prestarii acelor servicii.

2. Orice pensie platita de catre sau din fondurile create de unul dintre statele contractante, de o subdiviziune politica, o autoritate locala sau o unitate administrativ-teritoriala a acestuia, oricarei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziunile politice, autoritatii locale sau unitatii administrativ-teritoriale a acestuia, pentru indeplinirea unei functii publice, este scutita de impozit in celalalt stat contractant, cu conditia ca remuneratiile pentru acele servicii sa fi fost scutite de impozit in acel celalalt stat contractant potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, sau sa poata fi scutite de impozit daca prezentul acord ar fi in vigoare la data platii remuneratiei.

3. Dispozitiile prezentului articol nu se aplica in cazul platilor efectuate pentru serviciile prestate in cadrul oricarei activitati industriale sau comerciale desfasurate de catre oricare dintre statele contractante, de catre o subdiviziune politica, o autoritate locala sau o unitate administrativteritoriala a acestuia, in scopul obtinerii de profituri.

ART. 20
Profesori Prin derogare de la prevederile art. 15, un profesor care este prezent intrun stat contractant pentru o perioada care nu depaseste doi ani, in scopul de a preda la o universitate, colegiu, scoala sau alta institutie de invatamint a acelui stat si care este sau a fost imediat anterior sosirii sale rezident al celuilalt stat contractant, este scutit de impozit asupra remuneratiilor aferente acestei activitati in primul stat contractant mentionat.

ART. 21
Studenti si stagiari Un student sau un stagiar care este prezent intr-un stat contractant numai in scopul educarii sau pregatirii sale si care este sau a fost imediat anterior sosirii sale rezident al celuilalt stat contractant este scutit de impozit in primul stat contractant mentionat asupra sumelor primite din afara acelui prim stat contractant mentionat, in scopul intretinerii, educarii sau pregatirii sale .

ART. 22
Alte venituri Orice venituri care nu sint tratate in dispozitiile precedente ale prezentului acord, indiferent de unde provin, obtinute de un rezident al unui stat contractant care este supus impozitului asupra acestor venituri in acel stat, sint supuse impozitului numai in acel stat.
IV. Eliminarea dublei impuneri

ART. 23
Eliminarea dublei impuneri Dubla impunere va fi eliminata dupa cum urmeaza:

1. In cazul Romaniei, impozitele platite de rezidentii romani asupra venitului sau capitalului, impozabile in Republica Africa de Sud, in conformitate cu prevederile prezentului acord, vor fi deduse din impozitele romane datorate potrivit legislatiei fiscale romane.
Aceasta deducere nu poate totusi sa depaseasca acea parte a impozitului pe venit sau pe capital calculata inainte ca deducerea sa fie acordata si care este atribuibila venitului sau capitalului care poate fi impus in Republica Africa de Sud.

2. In cazul Republicii Africa de Sud, impozitele platite de rezidentii sudafricani asupra venitului sau capitalului impozabile in Romania, in conformitate cu prevederile prezentului acord, vor fi deduse din impozitele sud-africane datorate potrivit legislatiei fiscale sud-africane.
Aceasta deducere nu poate totusi sa depaseasca acea parte a impozitului pe venit sau pe capital calculata inainte ca deducerea sa fie acordata si care este atribuibila venitului sau capitalului care poate fi impus in Romania.

3. Expresiile impozit roman si impozit sud-african se vor considera ca includ cuantumul impozitului care ar fi trebuit sa fie platit daca impozitul nu ar fi fost redus in conformitate cu legislatia destinata sa promoveze dezvoltarea economica sau descentralizarea in oricare dintre statele contractante, efectiva la data intrarii in vigoare a prezentului acord sau in conformitate cu prevederile legale ce vor fi introduse in viitor in legislatia fiscala a fiecarui stat contractant, care vor modifica sau completa legislatia existenta.

4. Profiturile obtinute dintr-un credit acordat de un stat contractant, de o subdiviziune politica, o unitate administrativ-teritoriala sau orice agentie a acestuia, unui rezident al celuilalt stat contractant, in scopul promovarii dezvoltarii economice sau al descentralizarii in primul stat contractant mentionat, sint impozabile numai in primul stat contractant mentionat.
V. Prevederi speciale

ART. 24
Nediscriminarea
1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi in celalalt stat contractant la nici o impozitare sau obligatie legata de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decit aceea la care sint sau pot fi supusi nationalii acelui celalalt stat aflati in aceeasi situatie.

2. Un stat contractant nu poate modifica impunerea unui rezidental al celuilalt stat contractant prin includerea unor elemente de venit deja impuse in celalalt stat contractant, dupa expirarea perioadei de prescriptie prevazuta de legislatia sa interna.

3. Impunerea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant nu va fi stabilita in conditii mai putin favorabile in acel celalalt stat contractant decit impunerea stabilita intreprinderilor acelui celalalt stat contractant care desfasoara aceleasi activitati.

4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este, in totalitate sau in parte, detinut sau controlat, direct sau indirect, de unul sau mai multi rezidenti al celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse in primul stat contractant mentionat nici unei impozitari sau obligatii legate de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decit impunerea sau obligatiile la care sint sau pot fi supuse alte intreprinderi similare ale primului stat contractant mentionat.

5. Nici o dispozitie a prezentului articol nu va fi interpretata ca obligind un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant orice deduceri personale, inlesniri sau reduceri de ordin fiscal pe baza situatiei civile sau a sarcinilor familiale, pe care le acorda propriilor rezidenti.

6. In prezentul articol termenul impozitare inseamna impozitele care fac obiectul prezentului acord.

ART. 25
Procedura amiabila
1. Cind un rezident al unui stat contractant considera ca datorita masurilor luate de unul sau ambele state contractante rezulta sau va rezulta pentru el o impozitare care nu este conforma cu prezentul acord, el poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia nationala a acelor state contractante, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este. Cazul trebuie sa fie prezentat intr-o perioada de trei ani de la prima notificare a masurii din care rezulta o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentului acord.

2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia ii pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa aduca o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe baza unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impozitari care nu este in conformitate cu acordul.

3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve, pe calea intelegerii amiabile, orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau aplicarii prezentului acord. Ele pot, de asemenea, sa se consulte reciproc pentru eliminarea dublei impuneri in cazurile care nu sint prevazute in prezentul acord.

4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele in scopul realizarii unei intelegeri in sensul paragrafelor precedente . Cind pentru a se ajunge la o intelegere apare oportun sa aiba loc un schimb oral de opinii, acesta poate avea loc in cadrul unei comisii compuse din reprezentanti ai autoritatilor competente ale statelor contractante.

ART. 26
Schimbul de informatii
1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului acord si ale legislatiei interne a statelor contractante, referitoare la impozitele vizate de prezentul acord, in masura in care impozitarea prevazuta de aceasta legislatiei este in concordanta cu prezentul acord. Orice informatie astfel obtinuta va fi tratata ca secret si nu va fi divulgata nici unei persoane sau autoritati, altele decit cele insarcinate cu stabilirea sau incasarea impozitelor care fac obiectul prezentului acord.

2. Dispozitiile paragrafului 1 nu vor fi, in nici un caz, interpretate ca impunind unei autoritati competente obligatia:
a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei sau a practicii administrative normale a unuia sau a celuilalt stat contractant;
c) de a transmite informatii care ar divulga un secret comercial, de afaceri , industrial sau profesional sau un procedeu comercial ori informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

ART. 27
Functionari diplomatici si consulari Dispozitiile prezentului acord nu vor afecta privilegiile fiscale ale membrilor misiunilor diplomatice sau consulare, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

ART. 28
Intrarea in vigoare
1. Prezentul acord va fi ratificat in conformitate cu prevederile constitutionale in vigoare in fiecare stat contractant si va intra in vigoare in a 30-a zi dupa schimbul notelor prin care se arata ca ambele parti au adus la indeplinire aceste prevederi.

2. Dispozitiile prezentului acord se vor aplica:
a) in ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa, pentru sumele platite sau creditate la/sau dupa 1 ianuarie imediat urmator datei la care prezentul acord a intrat in vigoare;
b) in ceea ce priveste celelalte impozite, pentru anii fiscali ai persoanelor indreptatite sa beneficieze de prevederile prezentului acord care incep la/sau dupa 1 ianuarie imediat urmator datei la care prezentul acord a intrat in vigoare.

ART. 29
Denuntarea
1. Prezentul acord va ramine in vigoare pe o perioada nedeterminata, insa oricare stat contractant poate denunta acordul prin canale diplomatice, prin trimiterea unei notificari de denuntare celuilalt stat contractant, nu mai tirziu de 30 iunie al fiecarui an calendaristic, incepind dupa expirarea unei perioade de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acordului.

2. In aceasta situatie acordul isi va inceta aplicabilitatea:
a) in ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa, pentru sumele platite sau creditate dupa sfirsitul anului calendaristic in care s-a transmis notificarea;
b) in ce priveste celelalte impozite, pentru anii fiscali ai persoanelor indreptatite sa beneficieze de prevederile prezentului acord, care incep dupa sfirsitul anului calendaristic in care s-a transmis notificarea.
Drept pentru care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul acord.
Facut in doua exemplare originale la Bucuresti in a 12-a zi a lunii noiembrie a anului una mie noua sute nouazeci si trei, in limbile romana, engleza si afrikaans, toate cele trei texte fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va preleva.
Pentru Guvernul Romaniei, Pentru Guvernul Republicii Eugeniu Corneliu Gorcea, Africa de Sud secretar de stat T. G. Alant, in Ministerul Finantelor ministru adjunct in Ministerul Finantelor ----------------------


Marți, 25 februarie 2020, 16:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.