HOTĂRÂRE nr.618 din 11 august 1995
pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Editura Didactica și Pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare și a altor lucrari destinate invatamantului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 205/4 sep. 1995

HOTARIRE Nr. 618 din 11 august 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrari destinate invatamintului

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Hotarirea Guvernului nr. 645/1991, privind infiintarea Regiei Autonome " Editura Didactica si Pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrari destinate invatamintului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 3 octombrie 1991, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
"Regia Autonoma <> are personalitate juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, rolul de minister de resort revenindu-i Ministerului Invatamintului."
2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"ART. 6. - Regia Autonoma <> isi acopera cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor din venituri provenite din activitatea proprie."
3. Regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa la Hotarirea Guvernului nr. 645/1991 se modifica dupa cum urmeaza:

3.1. Articolul 1 se completeaza si va avea urmatoarea redactare:
"Regia Autonoma <> editeaza manuale scolare pentru invatamintul primar, gimnazial, liceal, postliceal si universitar, in limba romana si in limbile minoritatilor nationale, manuale pentru scoli profesionale si de maistri, tratate, lucrari de pedagogie, lucrari metodice, lucrari pentru perfectionarea profesorilor si pentru activitati individuale ale elevilor si studentilor, discuri, compact-discuri, casete video si audio, ca material auxiliar necesar diferitelor obiecte de studiu, materiale grafice in domeniul mijloacelor de invatamint, precum si alte lucrari necesare invatamintului."
3.2. Dupa punctul 4.7. al articolului 4 se introduce punctul 4.7.^1 care va avea urmatoarea redactare:
"4.7.^1 realizarea de discuri, compact-discuri, casete video si audio, ca si material auxiliar necesar diferitelor obiecte de studiu;"
3.3. Dupa punctul 4.9. al articolului 4 se introduce punctul 4.9.^1 cu urmatoarea redactare:
"4.9.^1 desfacerea produselor editoriale prin structuri specifice, inclusiv prin librarii proprii;"
3.4. Punctul 5.3. al articolului 5 de modifica si va avea urmatoarea redactare:
"5.3. asigura realizarea productiei editoriale de carte scolara si a altor lucrari destinate invatamintului, in concordanta cu nevoile acestuia si cu programele stabilite de Ministerul Invatamintului;"
3.5. Punctul 5.4. al articolului 5 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"5.4. pregateste si negociaza cu reprezentantii organelor competente volumul productiei editoriale posibil de realizat, contractarea si desfacerea acesteia;
"
3.6. Punctul 5.5. al articolului 5 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"5.5. fundamenteaza cheltuielile de productie si preturile de livrare ale produselor editoriale;"
3.7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"ART. 11. - Conducerea Regiei Autonome <> se asigura potrivit legii."
3.8. Alineatul 1 al articolului 12 se modifica astfel:
"Consiliul de administratie se numeste prin ordin de catre ministrul invatamintului si este compus din 5 persoane, dupa cum urmeaza:
- directorul Regiei Autonome <>;
- reprezentantul Ministerului Invatamintului;
- reprezentantul Ministerului Finantelor;
- redactori sefi, director adjunct economic, sefi de compartimente, juristi si alti specialisti;"
3.9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"ART. 19. - Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Invatamintului un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs."
3.10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"ART. 21. - Regia autonoma intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa metodele stabilite de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate contracta credite bancare."
3.11. Articolul 28 se modifica si va avea urmatoarea redactare:
"ART. 28. - In activitatea sa Regia Autonoma <> nu poate beneficia de subventii acordate de stat."

ART. 2
Hotarirea Guvernului nr. 645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome " Editura didactica si pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrari destinate invatamintului, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarire, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dindu-se articolelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul invatamintului, Liviu Maior Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu --------------


Duminică, 25 octombrie 2020, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.