Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaþilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2011

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 43/21-02-2011 privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
András-Levente Máté András-Levente Máté
Lege 299/2011
2. 60/28-02-2011 privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea ºi administrarea spaþiilor verzi din intravilanul localitãþilor
Gergely Olosz András György Edler
Lege 47/2012
3. 72/02-03-2011 privind utilizarea, conservarea ºi protejarea solului
ªtefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
4. 88/07-03-2011 pentru organizarea, administrarea ºi exploatarea pajiºtilor
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 214/2011
5. 92/07-03-2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 ºi ale Legii nr.169/1997
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
6. 108/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor silvice
ªtefan Vasile Béres
respins
definitiv
7. 112/16-03-2011 privind modificarea ºi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative
István Antal András-Levente Máté András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Petru Lakatos Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
8. 234/02-05-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicatã
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
9. 238/09-05-2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
10. 240/09-05-2011 privind trecerea satului FÎNAÞELE MÃDÃRAªULUI din componenþa comunei BAND în componenþa comunei MÃDÃRAª, judeþul Mureº
Atilla-Béla-László Kelemen Dénes Seres
Lege 217/2011
11. 261/09-05-2011 pentru completarea art.28 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
ªtefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
12. 267/09-05-2011 pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecþia ºi promovarea persoanelor cu handicap
Károly Kerekes
respins
definitiv
13. 348/16-05-2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date
András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
14. 349/16-05-2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului ºi din administrarea Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice "Gheorghe Ionescu -ªiºeºti" - Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof ºi Sfecla de Zahãr Braºov în domeniul public al Municipiului Braºov ºi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braºov, judeþul Braºov
Anna-Lili Farkas
Lege 137/2011
15. 350/16-05-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.287/2009
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
16. 367/23-05-2011 privind modificarea ºi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii
ªtefan Vasile Béres István Antal Árpád Pál András György Edler Petru Farago Anna-Lili Farkas Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Iosif Kötõ Petru Lakatos Mózes Zoltán Pálfi Csilla-Mária Petö Dénes Seres András-Levente Máté András-Levente Máté Attila Korodi Attila Korodi Ákos Derzsi István Erdei Dolóczki
Lege 45/2012
17. 368/23-05-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
18. 369/23-05-2011 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
19. 372/23-05-2011 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr.26/2000 privind asociaþiile ºi fundaþiile, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
Lege 22/2014
20. 388/07-06-2011 privind promovarea producerii ºi utilizãrii biocarburanþilor ºi a altor carburanþi regenerabili pentru transport
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
21. 393/14-06-2011 privind comunicaþiile electronice
Petru Farago
retrasa
de catre initiator
22. 440/20-06-2011 de modificare ºi completare a Ordonanþei de urgenþã nr.97/2005 privind evidenþã, domiciliul, reºedinþã ºi actele de identitate ale cetãþenilor români, aprobatã de Legea nr.290/2005 cu modificãrile ulterioare
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
23. 454/27-06-2011 privind modificarea Ordonanþei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecþie a plantelor, precum ºi pentru modificarea ºi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 266/2011
24. 462/27-06-2011 privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agriculturã, silviculturã ºi dezvoltare ruralã publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
25. 485/27-06-2011 privind reglementarea condiþiilor de punere pe piaþã a plantelor, substanþelor ºi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope ºi derivaþilor acestora
Iosif Kötõ Attila Korodi Csilla-Mária Petö Mózes Zoltán Pálfi András-Levente Máté István Erdei Dolóczki Anna-Lili Farkas László Borbély András-Levente Máté Attila Korodi
respinsa
definitiv
26. 516/13-09-2011 "Legea Arhivelor"
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
retrimis
la comisii
27. 528/19-09-2011 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaþilor ºi al senatorilor
István Antal Árpád Pál András György Edler Petru Farago Anna-Lili Farkas Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes Petru Lakatos Csilla-Mária Petö Attila Varga Dénes Seres András-Levente Máté András-Levente Máté Attila Korodi Attila Korodi Ákos Derzsi István Erdei Dolóczki Gergely Olosz ªtefan Vasile Béres
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28. 541/11-10-2011 pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinþarea ºi funcþionarea camerelor pentru agriculturã, silviculturã ºi dezvoltare ruralã
ªtefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 122/2012
29. 542/11-10-2011 privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
István Antal Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
30. 546/11-10-2011 privind darea în administrarea autoritãþilor administraþiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
András György Edler Árpád Pál Dénes Seres
respins
definitiv
31. 553/17-10-2011 privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
32. 573/31-10-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
ªtefan Vasile Béres
respins
definitiv
33. 584/07-11-2011 privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
ªtefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
34. 585/07-11-2011 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcþionarului public parlamentar
ªtefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
35. 592/07-11-2011 privind desfãºurarea activitãþii de picnic
Attila Korodi Attila Korodi
Lege 54/2012
36. 611/07-11-2011 privind descentralizarea Arhivelor Naþionale
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
37. 621/15-11-2011 privind producerea ºi comercializarea produselor de morãrit, a pâinii, a produselor de panificaþie ºi a produselor fãinoase
Atilla-Béla-László Kelemen ªtefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
38. 634/16-11-2011 privind modificarea ºi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
István Erdei Dolóczki András György Edler
respinsa
definitiv
39. 682/28-11-2011 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu caracter ocazional desfãºurate de zilieri
András György Edler
respins
definitiv
40. 685/28-11-2011 privind modificarea ºi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naþional, judeþean ºi local
Dénes Seres
Lege 229/2013
41. 714/05-12-2011 privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecã
András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
42. 717/05-12-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
András-Levente Máté Károly Kerekes András-Levente Máté
Lege 380/2013
43. 733/05-12-2011 privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistã România
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 95/2012
44. 734/05-12-2011 privind reglementarea marketingului substituenþilor de lapte matern
Károly Kerekes
Lege 207/2016
45. 735/05-12-2011 privind construcþia ºi modernizarea clãdirilor destinate unitãþilor de educaþie timpurie antepreºcolarã
András-Levente Máté ªtefan Vasile Béres Csilla-Mária Petö András György Edler Anna-Lili Farkas István Erdei Dolóczki Dénes Seres Iosif Kötõ András-Levente Máté
respins
definitiv
46. 740/05-12-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Anna-Lili Farkas Dénes Seres András-Levente Máté Attila Varga István Erdei Dolóczki András-Levente Máté
respins
definitiv
47. 753/05-12-2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicatã
Attila Korodi Attila Korodi
respins
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 28 noiembrie 2022, 7:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro